The Trait leadership style ledelsesstil/kultur

Udgivet d. 23.07.2018 11:23

[Go down the page for English]

Egenskabsledelsesstil
Egenskabsteorier er på nogle måder ens med ”Stor leder”-teorier, da de antager, at mennesker arver bestemte kvaliteter og egenskaber, der gør dem bedre egnede til at lede end andre. Egenskabsteorier identificerer ofte en bestemt personlighed eller opførselsmønstre, der er fælles for alle ledere. For eksempel anses egenskaber som ekstroverthed, selvtillid og mod alle som værende egenskaber, der potentielt kunne kobles til store ledere.

Dette rejser dog et spørgsmål: hvis bestemte egenskaber er nøglepræg ved lederskab, hvordan forklares dette så til mennesker, der besidder disse, men ikke sidder i ledelsesroller? Dette spørgsmål er en af de svære ting ved at bruge egenskabsteorier til at forklare lederskab. Der er rigelig med mennesker, der er i besiddelse af personlige egenskaber, som associeres med lederskab, men mange af disse mennesker søger aldrig efter at sidde i ledende positioner.

Fordele:
Verbal forstærkning.
Støtters bidrag og involvering.
Ledere vil have tro på sig selv.
Opbygger tillid.
Har mulighed for at tilpasse sig til ændringer.

Ulemper:
Begrænsninger.
Brede kvalifikationer.
Kønsforskel.
Mulighed for at tilpasse sig negativt.

Situationer, hvor denne teori kan bruges:
Tidspunkter med kriser, når store beslutninger skal tages, for at folk kan være i sikkerhed.
Når man starter et firma.
Holdkaptajn på et sportshold.
Under en tragedie (død i familien).
Enhver situation, der kræver drastisk ændring.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trait leadership style.
Similar in some ways to "Great Man" theories, trait theories assume that people inherit certain qualities and traits that make them better suited to leadership than others. Trait theories often identify a particular personality or behavioral characteristics that are shared by leaders. As an example, traits like extraversion, self-confidence, and courage are all traits that could potentially be linked to great leaders.

This makes us raise a question: If particular traits are key features of leadership, then how do we explain this to people, who possess those qualities, but are not employed in a leading position? This question is one of the difficulties in using trait theories to explain leadership. There are plenty of people who possess the personality traits associated with leadership, yet many of these people never seek out positions of leadership.

Pros:
Verbal Reinforcement.
Supporter Contribution & Involvement.
Leaders will have self-belief.
Builds confidence.
Able to adapt well to change.

Cons:
Limitations.
Broad Qualifications.
Gender Difference.
Could adapt in a negative way.

Situations, where this theory could be used:
Any time of crisis when big decisions need to be made in order for people to be safe.
When starting a business.
Team captain on a sports team.
During a tragedy (death in the family).
Any situation that involves drastic change.

Indlæser kommentarer...